Grimsted Magnates List

Magnate Fond Years
     
Branicki 241 1619-1914
Derkach 753 1714-1898
Donet's-Zakharzhevs'kyi 2025 1700-1908
Gizycki 249 1661-1822
Godebski 253 1652-1833
Grocholski 239 1580-1913
Halahan 1475 1722-1923
Khanenko 983 1661-1822
Kondrat'ev 1717 1658-1897
Leikfel'd 2036 1876-1918
Lubomirski 236 1560-1907
Lukashevych 2035 1753-1912
Maklasmymovych 2038 1569-1919
Mniszech 250 1557-1847
Myklashevs"kyi 834 1665-1908
Passek 1631 1710-1858
Pestov 2044 1745-1917
Plater 741 1750-1911
Poniatowski 243 1719-1880
Potocki 49 1435-1918
Radiziwll 257 1722-1890
Rakhmanov 2049 1722-1890
Rzewuski 259 1649-1859
Sambirs'kyi 2053 1714-1897
Sapieha 48 1402-1831
Sheherbynyn 2067 1740-1848
Stakenshneider 2064 1801-1906
Skoropads'kyi 1219 1760-1917
Storozhenko 261 1717-1919
Stroganov 258 1579-1919
Sushchanskyi-Proskura 2217 1890
Tarlo 254 1616-1785
Tereshchenko 830 1857-1919
Zamojski 256 1506-1915
Zadons'kyi 2028 1844-1910
Weyssenhoff 1511 1574-1908

Grimsted's records are located at Central State Historical Archives of the Ukrainian SSR in Kiev: vul. Solomians'ka 24; 252601 Kiev 110; Ukraine.